مسیر تحولی پویش

فرایند تحول سازمانی 2 مرحله دارد.

مرحله اول که معمولا بین یک تا سه ماه طول می کشد، شامل موارد زیر خواهد بود:

  • انجام مصاحبه ای عمیق با افراد و واحد های ذی نفع به منظور تعیین دقیق نیازمندی های سازمان و کشف بستر سازمانی
  • کشف و ترسیم آینده پیش فرض سازمان.
  • کشف محدودیت های عملکردی فردی و گروهی سازمان.
  • کشف و بیان گفت و گوهای بیان نشده و محدود کننده سازمان.
  • کامل شدن با گذشته
  • خلق آینده خلق شده
  • پیاده سازی پایه های راهبری به منظور تحقق آینده خلق شده.

مرحله دوم

همراهی بلند مدت سازمان (معمولا بین 6 تا 12 ماه) به صورت مستقیم به منظور جاری سازی، رفع تعارض ها، اصلاح و بهبود مستمر مسیر تحقق آینده خلق شده می باشد.

در تمامی مراحل بالا تک تک افراد ذی نفع به صورت مستقیم درگیر اجرا خواهند شد و بخش اصلی مسیر توسط خود سازمان خلق خواهد شد.