درباره تحول کسب و کار ها

انسان درکلامش خلاصه می شود و سازمان ها شبکه پیچیده ای از گفت و گو ها هستند. گفت و گوهایی که گذشته، حال و آینده آن سازمان را پدیدار می کند.
این شبکه پیچیده در اغلب سازمان ها در هم تنیده و مغشوش بوده و قادرنمی باشد قدرتمندانه هدفی را خلق کند و پای آن بایستد. علاوه بر آن حجم زیادی از گفت و گو ها درون سازمان ها وجود دارند که بیان نمی شوند اما به شکل های مختلف منتقل می شوند؛ آنها همیشه هستند اما چون باگوش ما شنیده نمی شوند این تصور را به وجود می آورند که وجود ندارند. این گفت و گو های بیان نشده، عملکرد سازمان ها را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد، به طوری که آینده سازمان را با چالشی جدی روبرو می کند.
سازمان ها مانند افراد کلام دارند، محدودیت های ذهنی دارند، آینده پیش فرض دارند.
در حقیقت سازمان ها به همان آینده ای می رسند که به صورت پیش فرض در ذهن مدیران و کارکنان آن قرار دارد. بدون رسیدگی به این آینده پیش فرض هر ابزار جدید و هر تلاش جدیدی برای ایجاد تغییر و تحول منجر به شکست می شود و یا اثر بخش نخواهد بود. در حقیقت این آینده پیش فرض در مقابل آینده خلق شده مقاومت می کند.
سازمان ها هر ساله با صرف هزینه های سنگین برای پاداش کارکنان، ارزیابی عملکرد، راه اندازی پلت فورم جدید، ERP، جذب استعداد های بازارکار ،جذب منابع مالی به دنبال تحول و کسب نتایج عالی هستند، اما همه و همه بدون کامل شدن با آینده پیش فرض و رها شدن از آن اثر بخشی بسیار پایینی خواهند داشت. تا جایی که ممکن است هر اقدام جدیدی نتیجه ای معکوس داشته باشد.
آنچه ما طراحی کرده ایم با استفاده از ادبیات تحول بستری خلق می کند تا هر آنچه لازم است برای تحول سازمان را فراهم کند و سازمان را از تیم قهرمانان یعنی جایی که هر فرد فقط در جهت منفعت خودش در تلاش است به تیم قهرمانی یعنی جایی که همه برای یک هدف واحد ایستاده اند تبدیل کند.
مهم ترین کاربرد های تحول سازمانی:

  • ایجاد بستری برای خلق و تحقق آینده خلق شده سازمان.
  • تحول سازمان، زمانی که چالشی غیر قابل عبور به نظر می رسد.
  • ایجاد تعهد و تحول در شرایطی که
    • ستاره تیم، تیم را ترک کرده.
    • قوانین جدید، شرایط کسب و کار را طوری تغییر داده اند که با مدل کاری گذشته، نتایج قابل قبولی حاصل نخواهد شد.
    • رقیب جدیدی به بازار وارد شده است که با مدل ها و ساختار هزینه ای سابق نمیتوان با آن رقابت کرد.
  • تحول بهره وری و بهبود مستمر عملکرد سازمان

این گفت و گو در سطوح مختلف سازمانی قابلیت پیاده سازی دارد ، چه در سطح یک تیم، چه در سطح یک محصول و یا کل سازمان.