انسان در کلامش خلاصه می شود و سازمان ها شبکه ی پیچیده ای از گفت و گو ها هستند. گفت و گوهایی که گذشته، حال و آینده ی آن سازمان را پدیدار می کنند.

این شبکه ی پیچیده در اغلب سازمان ها در هم تنیده و مغشوش است و قادر  نیست قدرتمند به بیان آنچه که هست بپردازد وعلاوه بر آن با اعلامش، چیزی را خلق کند. درکنار آنچه قدرت کافی ندارد، حجم زیادی از گفت و گو ها نیز وجود دارند که بیان نمی شوند اما به شکل های مختلف منتقل می شوند؛ آنها همیشه هستند اما چون باگوش ما شنیده نمی شوند این تصور را به وجود می آورند که وجود ندارند. این گفت و گو ها برای گوینده و شنونده برداشت هایی را می سازند که گاهی به عنوان تنها حقیقت موجود به نظر می رسند و بودن و عملکردی ثابتی را به همراه می آورند.

سازمان ها مانند افراد کلام دارند ، دکان دارند ، حبس ابد دارند و همینطور آینده پیش فرض نشات گرفته از گذشته دارند.

در حقیقت آینده ی پیش فرضی که بستر زمان حال شرکت ها است،  بودن و عملکرد آن سازمان را محدود می کند. بدون رسیدگی به این آینده ی پیش فرض هر ابزار جدید و هر تلاش جدیدی برای ایجاد تغییر و تحول منجر به شکست می شود و یا اثر بخش نخواهد بود. در حقیقت این آینده ی پیش فرض در مقابل آینده ی خلق شده مقاومت می کند.

پیاده سازی تمامیت ، آینده ی خلق شده ، ارزیابی عملکرد ، راه اندازی پلت فورم جدید ، ERP ورود یک ستاره به تیم ، جذب منابع مالی و … همه و همه بدون کامل شدن با آینده ی پیش فرض و رها شدن از آن اثر بخشی کمی خواهند داشت. تا جایی که ممکن است به پیچیده تر شدن شبکه ی گفت و گوی سازمان نیز دامن بزنند.

آنچه ما طراحی کرده ایم با استفاده از ادبیات تحول بستری خلق می کند تا هر آنچه لازم است برای تحول سازمان را فراهم کند و سازمان رااز تیم قهرمانان یعنی جایی که هر فرد فقط در جهت منفعت خودش در تلاش است به  تیم قهرمانی یعنی جایی که همه برای یک هدف واحد ایستاده اند تبدیل کند.

مهم ترین کاربرد های تحول سازمانی:

  • بستری برای خلق و تحقق آینده ی خلق شده سازمان
  • تحول سازمان در حالتی که در موضوعی سازمان به بن بست رسیده
  • ایجاد تعهد و تحول در شرایطی که
    • ستاره تیم ، تیم را ترک کرده
    • قوانین جدید طوری تغییر کرده اند که سازمان نیاز به تحول اساسی دارد
    • رقیب جدیدی به بازار وارد شده است که با مدل ها و ساختار هزینه ای سابق نمیتوان با آن رقابت کرد.
  • تحول بهره وری و بهبود مستمر عملکرد سازمان

این گفت و گو در سطوح مختلف قابلیت پیاده سازی دارد ، چه در سطح یک تیم و چه در سطح یک محصول و یا کل سازمان.