دوره های آینده (جهت مشاهده اطلاعات دوره روی نام آن کلیک کنید)

نام دوره
تاریخ شروع
تاریخ پایان
نام تسهیلگر
دوره راهبر بودن و تمرین موثر راهبری به عنوان ابراز طبیعی – ***مشهد***
۱۳۹۹/۰۳/۰۱
۱۳۹۹/۰۳/۰۹
مجید حسینی نژاد - مسعود ملک
کارگاه “کشف” (6 ماه – یک هفته در میان) (مطهری – دوره دوم)
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ (ساعت ۱۷ تا ۲۰:۳۰)
۱۳۹۹/۰۲/۰۱(ساعت ۱۷ تا ۲۰:۳۰)
مسعود ملک محمدی
جلسات “پویش در بدیهیات کرخت شده” (۶ ماه – یک هفته در میان)
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ (ساعت ۱۷ تا ۲۰:۳۰)
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ (ساعت ۱۷ تا ۲۰:۳۰)
مجید حسینی نژاد
تور آینده خلق شده
زمان دوره متعاقبا اعلام خواهد شد
-
کارگاه یک روزه ی منشأ بودن و عملکرد ما در روابط
تاریخ برگزاری دوره متعاقبا اعلام می شود
-
مجید حسینی نژاد - مسعود ملک محمدی
کارگاه یک روزه ی “روابطمان را متحول کنیم”
تاریخ برگزاری دوره متعاقبا اعلام می شود
-
کارگاه “کشف” (6 ماه – یک هفته در میان) (ساختمان روز اول – دوره سوم)
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ (ساعت ۱۷:۱۵ تا حدودا ۲۰:۳۰)
۱۳۹۹/۰۲/۰۹(ساعت ۱۷:۱۵ تا حدودا ۲۰:۳۰)
مسعود ملک محمدی

دوره های برگزار شده (جهت مشاهده اطلاعات دوره روی نام آن کلیک کنید)